บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์

บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร, ระบบซอฟต์แวร์ ในการบริหารจัดการ

บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Service)

 1. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer and Network Solution System)
  • Computer Hardware & Software Solution System
  • Network Solution System
  • Internet Network Solution System
  • Structure Cabling Solution System
 2. ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร (Telecom and Communication System)
  • Telephone Solution System
  • PABX System
  • Voice Over IP Solution
  • CCTV Solution
 3. ระบบซอฟต์แวร์ ในการบริหารจัดการ (Software Management and Solution System)
  • Account System
  • POS System
  • Payroll&Time Attendance
  • Restaurant System
  • Hotel & Service Apartment System
  • CRM System
  • Logistic System

นอกจากนี้ เรายังแบ่งการบริการงานระบบเหล่านี้ ออกมาได้อีก 3 กลุ่มการทำงาน เพื่อที่จะสามารถรองรับความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 1. งานบริการทางด้านให้คำปรึกษา (Consulting Service)เมื่อองค์กรมีความต้องการที่จะนำระบบคอมพิวเตอร์เอาระบบต่างๆ มาใช้ในองค์กร เพื่อที่จะใช้ระบบเหล่านั้นช่วยดำเนินให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์กรบรรลุตามนั้นที่ได้วางแนว ทางไว้นั้น การบริการทางด้านให้คำปรึกษา (Consulting Service) นี้ จะช่วยในด้านการวางแผน,วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขรวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบมาใช้งานโดยบริษัทมีนโยบายในการให้บริการแก่ลูกค้าทั้ง การวางแผนให้ การแนะนำให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการติดตั้งระบบ ทั้งนี้สามารถติดต่อได้โดยตรงที่บริษัทหรือทางโทรศัพท์เพิ่มความสะดวกสบายให้กับองค์กร ในการให้ความช่วยเหลือในด้าน ต่างๆ อย่างเช่น การวางแผนงาน,การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะเริ่มหรือคิดที่จะนำระบบเหล่านั้นมาใช้งาน โดยทางเรายินดีที่จะมีนโยบาย เฉพาะในการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งการแนะแนว ก่อน และให้คำปรึกษาภายหลังจากการติดตั้งระบบ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ทั้งทางโทรศัพท์ และตามที่อยู่ของบริษัทฯ
 2. งานบริการทางด้านวิเคราะห์ออกแบบและติดตั้ง (Designing and Implementing)บริการทางด้านวิเคราะห์ออกแบบและติดตั้ง (Designing and Implementing) นั้นเป็นบริการจากทางเราของบริษัทในการช่วยเหลือองค์กรของทางลูกค้า ที่มีความสนใจในตัวของระบบต่างๆ ในการที่จะนำเอาโดยการใช้ประสบการณ์จากการทำงานของบุคลากรจากของทางบริษัทเข้ามาดำเนินงาน โดยเปรียบเสมือนบุคลากรในองค์กรของลูกค้าเอง โดยสามารถมีการที่จะบริการงานทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบเลือกแนวทางการติดตั้งที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้ามากที่สุด และบริการติดตั้งระบบโดยการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพเพื่อที่จะทำให้ระบบเหล่านั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมที่จะช่วยรับรองการทำงานขององค์กรได้อย่างดีเยี่ยม
 3. งานบริการทางด้านการบำรุงรักษา (Maintenance Service)หลังจากการติดตั้งระบบต่างๆ เพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ แล้วสิ่งที่จะช่วยให้ระบบเหล่านั้นสามารถที่จะทำงาน ได้อย่างเต็มที่ และเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด คือการบำรุงรักษาระบบเหล่านั้นให้ทำงานคงที่ได้ตลอดเวลาได้อย่างมีเสถียรภาพ ทางเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในสิ่งเหล่านี้ จึงเกิดการบริการที่เรียกว่า บริการทางด้านการบำรุงรักษา (Maintenance Service) ขึ้นมา โดยจะสามารถช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในด้านการดูแลรักษาหรือทำการตรวจสอบระบบต่างๆ ให้ทำงานได้ โดยความราบเรียบ ไม่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของทางองค์กร รวมถึงสามารถโดยมีการบริการดูแลรักษาตรวจสอบระบบให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันการไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งยังช่วยองค์กรในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากรประจำในการที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวได้อีกด้วย

 

Scroll to Top
Scroll to Top