นางกุลภัทร์ สังข์มงคล

นางกุลภัทร์ สังข์มงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และ บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อจบการศึกษาได้เข้ารับราชการในกรมสรรพากร เคยดำรงตำแหน่งสรรพากรจังหวัดอุทัยธานี สรรพากรจังหวัดขอนแก่น สรรพากรเขตพื้นที่ 2 และดำรงตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ คือ สรรพากรภาค 1 กรุงเทพมหานคร
Scroll to Top
Scroll to Top