จิตติมา ศุภกุล

จิตติมา ศุภกุล ประสบการณ์การทำงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคลังสินค้า สาขา ราชเทวี บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกทะเบียนและภาษีอากร บริษัท ธงชัย คอนซัลแท้นท์ กรุ๊ป จำกัด มีความเชียวชาญในการจดทะเบียนธุรกิจการจดทะเบียนต่อกรมสรรพากรและ หน่วยงานราชการอื่นๆ และดำเนินการในการด้านภาษีให้ลูกค้าร้านค้าย่อย โครงการแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ,โครงการอินทรา สแควร์ มีการอบรมสัมมนาวิชาการด้านกฎหมายภาษีอากร ที่เป็นปัจจุบันกับผู้เชียวชาญ และของกรมสรรพากรในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 2539 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นหัวหน้าทีมในการจัดเตรียมโครงงานการตลาด ของมหาวิทยาลัย
Scroll to Top
Scroll to Top