นพรัตน์ บุญเกษม

นพรัตน์ บุญเกษม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 6 ทะเบียนเลขที่ TA 001400 และได้ผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชีโดยมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชีให้กับธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม เป็นเวลากว่า 19 ปี

โดยคุณนพรัตน์ เมื่อปีพ.ศ.2535 ได้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีที่หจก.ผลสิริ ธุรกิจ เป็นเวลา 2 ปี และปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชีที่บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัดเป็นเวลากว่า 5 ปี โดยได้มีส่วนร่วมในโครงการจัดทำคู่มือตรวจสอบระบบงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย งานวางระบบบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และร้านค้าปลีก เช่น บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัดและบริษัท เอเพ็กซ์ เฮลท์ แคร์ จำกัด
Scroll to Top
Scroll to Top