ผุสดี ปิติเศรษฐ

ผุสดี ปิติเศรษฐ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยร่วมงานในคณะจัดทำสหบรรณานุกรม สำรวจ ศึกษา วิจัย. กับสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อจากนั้นได้เข้ารับราชการ ที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ต่อมาได้โอนย้ายกลับมาทำงานที่ ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และได้เข้ารับศึกษาอบรมในหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร Learning Organization, การจัดการความรู้กับห้องสมุดสมัยใหม่, ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบ PSO 1101, ระบบมาตรฐานISO/IEC Guide 62: 1996, นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หลักสูตรมาตรฐานระบบคุณภาพ: ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับมาตรฐานระบบคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารละยา, ประกาศนียบัตรจากสถาบันพระบรมราชชนก หลักสุตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 12 นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการและคณะทำงานหลายชุด ที่สำคัญ เช่น

  • กรรมการวิชาการ ชมรมห้องสมุดเฉพาะสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พ.ศ. 2542)
  • คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานจัดวางระบบมาตรฐานด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ
  • คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปี 2553
  • คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานข้อมูลข่าวสาร กองแผนงานและวิชาการ
  • ตำแหน่งสุดท้ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการประจำศูนย์วิทยบริการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Scroll to Top
Scroll to Top