ดร. ธงชัย ปิติเศรษฐ

ดร. ธงชัย ปิติเศรษฐ ได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ” จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี 2553 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) สาขาการบัญชี” จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบผ่านเป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร” ทะเบียนเลขที่ TA 00862 จากกรมสรรพากร ได้มีศึกษาด้านภาษีอากรเพิ่มเติม ใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการภาษีอากร” จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัทในเครือ ทีซีจี กรุ๊ป โดยดูแลควบคุมการบริหารองค์กรทั้งหมดในภาพรวม ซึ่งองค์กร ได้สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในงานแขนงต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งองค์กรได้จัดสรรการให้บริการต่างๆ ให้ครบวงจร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย ดังนี้

 • บริษัท ธงชัย คอนซัลแท้นท์ กรุ๊ป จำกัด( Thonachai Consultant Group Co.,Ltd) ให้บริการวางระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
 • บริษัท สำนำงานสอบบัญชี ที แอนด์ พี จำกัด(T&P AUDIT Co.,Ltd.) รับตรวจสอบบัญชี โดยมีคณะบุคคล และห้างหุ้นส่วนสามัญในเครือของบริษัท เข้ามาดำเนินงาน และมีผู้ตรวจสอบบัญชี ภายใต้ บริษัทฯ
 • บริษัท ทีซีจี คอนซัลติ้ง จำกัด(TCG Consulting Group Co.,Ltd) ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร วางแผนภาษีอากร วางระบบบัญชี ระหว่างประเทศ
 • บริษัท ทีซีจี การบัญชี จำกัด( TCG Accounting Co.,Ltd) ให้บริการรับจัดทำบัญชีและภาษีอากร
 • บริษัท ทีซีจี เน็ตเวิร์ค แอนด์ โซลูชั่น จำกัด(TCG Network & Solutions Co.,Ltd.) ให้บริการด้านการวางระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งและออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค ให้คำปรึกษาและดูแลบำรุงรักษา

จากการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงานจนเป็นผู้ชำนาญการ ทั้งด้านบัญชี ภาษีอากรแล้วยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ และการวางแผนภาษีอากร จึงเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นแนวหน้า ทั้งในและต่างประเทศ เช่น

 1. บริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด (Maneeya Realty Co.,Ltd) และบริษัทในเครือ
  ประกอบกิจการให้เช่าอาคารสำนักงาน และให้บริการ โรงแรม Renaissance Bangkok
 2. บริษัท พี แอนด์ บี รัชดาโฮเต็ล จำกัด ( P & B Rachada Hotel Co.,Ltd.) และบริษัทในเครือ กลุ่มโรงแรมดิเอ็มเมอร์รัลด์ (The Emerald Hotel)
  ประกอบกิจการให้บริการโรงแรม และค้าอสังหาริมทรัพย์
 3. บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี โฮลดิ้ง จำกัด (New & D.B Holding Co.,Ltd.) และบริษัทในเครือ นิวเรียลเอสเตท กรุ๊ป
  ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ โครงการ คอนโดมิเนียม ,บ้านพักตากอากาศ อ.หัวหิน
 4. บริษัท พรโกษีย์ จำกัด ( Phornkosri Co.,Ltd.) Intra Square
  ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ ศูนย์การค้าย่านประตูน้ำ “โครงการอินทราสแควร์”
 5. บริษัท ฮาริสัน (ประเทศไทย) จำกัด ( Harison (Thailand) Co.,Ltd.)
  ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่บ้าน ที่ดิน อาคาร รับเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาที่ดิน ฯลฯ
 6. บริษัท เอส.พี.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ( P.C. Property & Development Co.,Ltd. ) PLATINUM FASHIONMALL
  ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่าซื้อ อาคารชุด อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงานและ ให้เช่า พื้นที่ศูนย์การค้าย่านประตูน้ำ “โครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์”
 7. บริษัท เอส.ที พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ( T Power Group Co.,Ltd) และบริษัท ในเครือกลุ่มพลังงาน
  ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

เป้าหมาย: สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการทำงาน เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ และการขยายตัวของกิจการให้มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

จากกความสำเร็จในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว คุณธงชัยยังตอบแทนสังคมโดยเป็นผู้ให้ความสนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษา การศาสนาแก่สถาบันต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ เล็งเห็นถึงศักยภาพ ดังนั้น

ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้คัดเลือกให้คุณธงชัย ปิติเศรษฐ เป็นผู้เหมาะสมได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ”

Scroll to Top
Scroll to Top