คุณประพัฒน์ ตั้งตระการพงษ์

คุณประพัฒน์ ตั้งตระการพงษ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านตรวจสอบบัญชี และยังศึกษาค้นคว้าพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่องจนสามารถสอบผ่านหลักสูตรผู้สอบบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 5639 จากกรมสรรพากร


ปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำบริษัท สำนักงานสอบ ทีแอนด์พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ทีซีจี กรุ๊ป
Scroll to Top
Scroll to Top