คุณคำรณ ธำรงค์สกุลศิริ

คุณคำรณ ธำรงค์สกุลศิริ จบการศึกษาทั้งปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในคณะบัญชีและบริหาร และสอบผ่านหลักสูตรผู้สอบบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3367นอกจากนี้ได้ศึกษาเพิ่มเติมด้านวิชากฏหมายและอื่นๆจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ


ปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท TCG และทำหน้าที่ในการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับทางบริษัท ซึ่งเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับตลอดจนได้รับเลือกเข้าไปบริหารในกลุ่มบริษัทเนสเล่ทั้งประเทศไทย และ อินโดนีเซียในตำแหน่งสำคัญๆ อาทิเช่น Head of Budgeting & Costing (Indonesia), Manager – Business Development, VP Finance & Accounting, VP Demand & Supply Management มาโดยตลอด25 ปีของการร่วมงานกับกลุ่มบริษัทเนสเล่
Scroll to Top
Scroll to Top