บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ทีแอนด์พี จำกัด

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ทีแอนด์พี จำกัด

 บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ทีแอนด์พี จำกัด
 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 โดยความเป็นการร่วมมือกันระหว่างนักบัญชีและผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ TCG Group ที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญงานด้านสอบบัญชีโดยตรง ผ่านงานตรวจสอบบัญชีมายาวนานผ่านบริษัท BIG FOUR และบริษัทขนาดใหญ่ มามากมาย สามารถให้บริการท่านได้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสรรพากร ดังนี้

  1. คุณกุลภัทร์ สังข์มงคล
  2. คุณสุขุม สิริเจริญสุข
  3. คุณคำรณ ธำรงค์สกุลศิริ
  4. คุณประพัฒน์ ตั้งตระการพงษ์

บริการของเรา

  1. บริการตรวจสอบบัญชี / งบการเงิน ด้วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง เช่น วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน พิจารณาความเหมาะสมในหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมถึงประมาณการในรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
  2. นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางบัญชี อาทิเช่น ความบกพร่องในการควบคุมภายใน ความเหมาะสมของระบบบัญชีที่ใช้, เสนอแนะการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ, การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น, สาระสำคัญต่าง ๆ ที่กระทบกับผลการดำเนินกิจการ ฯลฯ
  3. การตรวจสอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นได้ว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินกิจการได้ถูกต้องตามนโยบายการบัญชีที่รับรอง หรือไม่ เพียงใด หากมีการเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนปรึกษาและชี้แจงถึงเหตุผล ข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี
  4. บริการยื่นงบการเงิน ได้แก่ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) , สปช.3 นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบฯ
Scroll to Top
Scroll to Top