บริษัท ทีซีจี เน็ตเวิร์คแอนด์โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ทีซีจี เน็ตเวิร์คแอนด์โซลูชั่น จำกัด 
เป็นบริษัทในเครือ ทีซีจี กรุ๊ป ได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญในด้านต่างๆที่สอดคล้องกัน จึงได้ร่วมมือกันก่อตั้ง บริษัท ทีซีจี เน็ตเวิร์คแอนด์โซลูชั่น จำกัด เพื่อให้บริการด้านการวางระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งและออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาและดูแลบำรุงรักษา ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เช่น วางระบบคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ต่างที่จำเป็นและเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะดำเนินแนวทาง ในการที่จะเพิ่มความต้องการของทางลูกค้าในความต้องการ ที่จะได้รับการบริหารด้านงานระบบ เพื่อที่จะพัฒนาองค์กรของตน ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน การทำให้องค์กรต่างๆ สามารถที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้นั้น จำเป็นต้อง มีปัจจัยต่างๆ ที่จะ นำมาช่วยเกื้อหนุนในสิ่งที่คาดหวังให้ดำเนินเป็นไปอย่างโดยสะดวก และมีความเรียบร้อย ระบบต่างๆก็จะเข้ามามีบทบาท อย่างมากในการพัฒนาองค์กร ซึ่งทาง TCG เอง สามารถเข้ามาช่วยในการทำงานเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี กับการรองรับการ บริการงานระบบที่หลากหลาย คลอบคลุมการทำงานในแต่ละ แขนงงาน

บริการของเรา

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer and Network Solution System)

 • Computer Hardware & Software Solution System
 • Network Solution System
 • Internet Network Solution System
 • Structure Cabling Solution System

ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร (Telecom and Communication System)

 • Telephone Solution System
 • PABX System
 • Voice Over IP Solution
 • CCTV Solution

ระบบซอฟต์แวร์ ในการบริหารจัดการ (Software Management and Solution System)

 • Account System
 • POS System
 • Payroll&Time Attendance
 • Restaurant System
 • Hotel & Service Apartment System
 • CRM System
 • Logistic System

นอกจากนี้ เรายังแบ่งการบริการงานระบบเหล่านี้ ออกมาได้อีก 3 กลุ่มการทำงาน เพื่อที่จะสามารถรองรับความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

งานบริการทางด้านให้คำปรึกษา (Consulting Service)

เมื่อองค์กรมีความต้องการที่จะนำระบบคอมพิวเตอร์เอาระบบต่างๆ มาใช้ในองค์กร เพื่อที่จะใช้ระบบเหล่านั้นช่วยดำเนินให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์กรบรรลุตามนั้นที่ได้วางแนว ทางไว้นั้น การบริการทางด้านให้คำปรึกษา (Consulting Service) นี้ จะช่วยในด้านการวางแผน,วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขรวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบมาใช้งานโดยบริษัทมีนโยบายในการให้บริการแก่ลูกค้าทั้ง การวางแผนให้ การแนะนำให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการติดตั้งระบบ ทั้งนี้สามารถติดต่อได้โดยตรงที่บริษัทหรือทางโทรศัพท์เพิ่มความสะดวกสบายให้กับองค์กร ในการให้ความช่วยเหลือในด้าน ต่างๆ อย่างเช่น การวางแผนงาน,การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะเริ่มหรือคิดที่จะนำระบบเหล่านั้นมาใช้งาน โดยทางเรายินดีที่จะมีนโยบาย เฉพาะในการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งการแนะแนว ก่อน และให้คำปรึกษาภายหลังจากการติดตั้งระบบ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ทั้งทางโทรศัพท์ และตามที่อยู่ของบริษัทฯ

งานบริการทางด้านวิเคราะห์ออกแบบและติดตั้ง (Designing and Implementing)

บริการทางด้านวิเคราะห์ออกแบบและติดตั้ง (Designing and Implementing) นั้นเป็นบริการจากทางเราของบริษัทในการช่วยเหลือองค์กรของทางลูกค้า ที่มีความสนใจในตัวของระบบต่างๆ ในการที่จะนำเอาโดยการใช้ประสบการณ์จากการทำงานของบุคลากรจากของทางบริษัทเข้ามาดำเนินงาน โดยเปรียบเสมือนบุคลากรในองค์กรของลูกค้าเอง โดยสามารถมีการที่จะบริการงานทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบเลือกแนวทางการติดตั้งที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้ามากที่สุด และบริการติดตั้งระบบโดยการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพเพื่อที่จะทำให้ระบบเหล่านั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมที่จะช่วยรับรองการทำงานขององค์กรได้อย่างดีเยี่ยม

งานบริการทางด้านการบำรุงรักษา (Maintenance Service)

หลังจากการติดตั้งระบบต่างๆ เพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ แล้วสิ่งที่จะช่วยให้ระบบเหล่านั้นสามารถที่จะทำงาน ได้อย่างเต็มที่ และเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด คือการบำรุงรักษาระบบเหล่านั้นให้ทำงานคงที่ได้ตลอดเวลาได้อย่างมีเสถียรภาพ ทางเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในสิ่งเหล่านี้ จึงเกิดการบริการที่เรียกว่า บริการทางด้านการบำรุงรักษา (Maintenance Service) ขึ้นมา โดยจะสามารถช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในด้านการดูแลรักษาหรือทำการตรวจสอบระบบต่างๆ ให้ทำงานได้ โดยความราบเรียบ ไม่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของทางองค์กร รวมถึงสามารถโดยมีการบริการดูแลรักษาตรวจสอบระบบให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันการไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งยังช่วยองค์กรในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากรประจำในการที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวได้อีกด้วย

 

Scroll to Top
Scroll to Top