บริษัท ทีซีจี การบัญชี จำกัด

  บริษัท ทีซีจี การบัญชี จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2544 โดยผู้ชำนาญงานและมีประสบการณ์ด้านบัญชี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ TCG Group บริษัทฯ ของเราได้รับแต่งตั้งจากกรมสรรพากรให้เป็น สำนักงานบัญชีตัวแทน (TAX AGENT) ได้รับอนุญาต ให้บริการงานต่างๆทางด้านบัญชี เช่น รับทำบัญชี วางระบบบัญชีและภาษีอากร โดยนักบัญชีมืออาชีพ เราบริการจัดทำบัญชีด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามพ.ร.บ.การบัญชี และตามแนวทางที่ประมวลรัษฎากรกำหนด ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

เราสนับสนุนให้มีการอบรมและฝึกฝนนักบัญชีให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี และมีความรับผิดชอบในการทำงานบัญชี พร้อมทั้งพัฒนาระบบของสำนักงานบัญชีอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี จึงมีลูกค้าให้ความไว้วางใจใช้บริการทำบัญชีเพิ่มมากขึ้น และมีการบอกต่อแก่ผู้ที่ต้องการใช้บริการทำบัญชี

บริการของเรา

งานบริการบัญชี

 1. ให้คำแนะนำปรึกษาในการวางระบบบัญชี จัดระเบียบเอกสาร ความจำเป็นของเอกสาร ที่ต้องใช้ในธุรกิจ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี
 2. วางแผนภาษีให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างประหยัด และถูกต้องตามแนวทางของ ประมวลรัษฎากรกำหนด เพื่อการจัดทำบัญชีที่มีความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสรรพากร
 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด
 4. ตรวจสอบรายการความถูกต้องของเอกสาร เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร และการปรับปรุงบัญชี การบันทึกทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
 5. บริการด้านภาษีจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย พร้อมยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1,3,53 พร้อมบริการนำส่งภาษี
 6. บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง
 7. จัดทำสมุดบัญชี ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่สมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย และสมุดบัญชีแยกประเภท โดยมีการบันทึก ควบคุมลูกหนี้ และเจ้าหนี้รายตัว สามารถออกรายงานในรายละเอียดเรื่องลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบผลการดำเนินงาน ได้อย่างทันท่วงที
 8. จัดทำการประมาณการเพื่อยื่นภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.51 โดยมีการเจรจากับผู้ประกอบการถึง หลัก เกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวการการยื่นภาษีครึ่งปี
 9. จัดทำงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งเสนอแนะในประเด็นที่ธุรกิจควรปรับปรุงแก้ไข
 10. เป็นตัวแทนผู้ประกอบการไปชี้แจงในกรณีที่สรรพากรเชิญพบ

งานบริการภาษี – ประกันสังคม

 1. จัดเตรียมแบบภาษีที่เกี่ยวข้องในรายเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
  • จัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.1 จากรายงานเงินเดือนพนักงานประจำเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
  • จัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.3,53 หรือภาษีนิติบุคคลอื่นทีเกี่ยวข้อง พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
  • จัดทำรายงานภาษาซื้อ – รายงานภาษีขาย และจัดทำแบบ ภ.พ.30 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 2. คำนวณและจัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบ ประกันสังคมประจำเดือน
 3. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งกรมสรรพากรรายปีพร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่
  • สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) โดยมีการปรึกษาพูดคุยกับผู้ประกอบการถึงการประมาณการภาษีครึ่งปีก่อนยื่นสรรพากร
  • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ (ภ.ง.ด.50)
Scroll to Top
Scroll to Top