WELCOME TO tcg.co.th

                                                                     
TCG Group เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชี ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี

การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐาน นำส่งภาษีได้ตรงเวลา จะช่วยลดความเสี่ยง ในภาระภาษีจากสรรพากร รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการบริหารธุรกิจได้อย่างดี

ให้บริการ ด้านงานรับทำบัญชี-ภาษีอากรครบวงจร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ยื่นภาษี ติดต่อ กรมสรรพากร-กระทรวงพาณิชย์-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยประสบการณ์ในงานและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้วยความจริงใจ และเต็มใจในการให้คำแนะนำปรึกษา พร้อมบริการท่านด้วยคุณภาพ ในราคายุติธรรม

เรายินดีนำเสนอบริการด้านการทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระและความกังวลใจในความยุ่งยากของการทำบัญชี

บริษัทยึดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบตรงตามกำหนดเวลา จัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งผลให้งานมีคุณภาพลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชี และภาษีอากรที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี
Our Vision:
"เราจะเป็นทางเลือกแรกของลูกค้าเสมอ"Our Value
1. กล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีการที่เหมาะสม
2. เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าอยู่เสมอ
3. ทำงานเป็นทีม
4. มีมุมมองที่กว้างไกล
5. มีเหตุผล
6. มุ่งเน้นผลงาน
7. เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8. ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมOur Mission
"เราเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นในมาตราฐานสูงสุดแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทธรรมาภิบาล เราทุ่มเทคิดค้นและนำเสนอบริการทางการบัญชีอันเป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เราพร้อมอุทิศและลงทุนเพื่อบุคลากรของเราให้ได้รับการพัฒนาในทุกโอกาสเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของการบัญชี"

  บริการของเรา

ดูทั้งหมด

  พันธกิจ

ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ
มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีระบบบัญชีที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นสากล
ให้คำปรึกษาและเอาใจใส่ลูกค้า ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

  ทำเนียบลูกค้า

THE EMERALD HOTEL BANGKOK
INSTITUTE OF ACADEMIC DEVELPMENT (IDA)
Scroll to Top
Scroll to Top